За отложените пътувания

Скъпи пътешественици,

Във връзка с отложените пътувани, заради извънредното положение и COVID-19, клиентите с внесени депозити или заплатени резервации могат да изберат как да разполагат с внесените суми:

Прехвърляне на сумата за алтернативна дата за пътуване в срок до 31.12.2021 г.
Да ползва ваучер за бъдещо пътуване на стойността на вече внесения в срок 13.05.2022 г.
Връщане на предплатените суми по банков път – в срок и според условията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.) Нов - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.


Надяваме се скоро да пътешестваме заедно отново и да откриваме своите нови любими места!